Μια καινοτόμος μέθοδος καλλιέργειας με ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Στηρίζεται στη συμβίωση ψαριών και φυτών, συνδιάζοντας την υδατοκαλλιέργεια με την υδροπονία. Τα απόβλητα των ψαριών και τα υπολλείματα των τροφών, μετατρέπονται σε θρεπτικά συστατιά για τα φυτά. Τα παραγόμενα τρόφιμα είναι οργανικά αφού δεν χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα.