Στον τομέα αυτόν γίνεται αναφορά για όλες τις τεχνικές καλλιέργειας, των σημαντικότερων ειδών, που αναπτύσσονται στο θερμοκήπιο.