ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

Τα κατάλληλα θρεπτικά διαλύματα αναπτύσσουν υγιή φυτά. Τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα υδατικά διαλύματα, είτε έχουν τη μορφή ιόντων ανόργανων αλάτων, είτε ευδιάλυτων ανόργανων ή οργανικών χημικών ενώσεων.

Το θρεπτικό διάλυμα παρέχεται στα φυτά μέσω της άρδευσης.

Χαρακτηριστικά θρεπτικών διαλυμάτων

Ηλεκτρική αγωγιμότητα: εκφράζει την ικανότητα του θρεπτικού διαλύματος να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό γίνεται λόγω των ιόντων που βρίσκονται στο διάλυμα. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) μας δίνει τη συνολική συγκέντρωση των ιόντων. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα μετριέται με ειδικά όργανα μέτρησης.

Η ηλεκτρικά αγωγιμότητα (EC) μετριέται σε dS m-1, όπου:

(1 dS m-1= 1 mS cm-1 = 1mmho cm-1)

Οξύτητα (pH):To pH εκφράζει τον αριθμό των ιόντων υδρογόνου που περιέχονται στο διάλυμα. Ο ρόλος του είναι πολύ σημαντικός αφού επηρεάζει τις χημικές ισορροπίες μεταξύ των ιόντων και των ενώσεων του θρεπτικού διαλύματος, άρα έχει και άμεση σχέση με τη θρέψη των φυτών. Συμπερασματικά το pH καθορίζει τη διαλυτότητα και τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων για τα φυτά.

Το pH πρέπει να κυμαίνεται από 5,5-6,5. Το pH μετριέται με ειδικά όργανα μέτρησης.

Συγκέντρωση άλλων ιόντων: Η ξεχωριστή μέτρηση των ιόντων ενός διαλύματος απαιτεί τη χρήση ιοντοεκλεκτικού αισθητήρα. Έτσι μπορούν να μετρούνται τα ιόντα καλίου, χλωρίου, νατρίου, αμμωνίου κ.α.

Υγρασία υποστρώματος: Για να προσδιορίσουμε το δυναμικό ενός υποστρώματος αρκεί να προσδιορίσουμε την υγρασία αυτού. Το νερό που απορροφάται από το φυτό εξαρτάται από αυτή τη διαφορά δυναμικού μεταξύ του φυτού και του υποστρώματος. Η μέτρηση αυτή γίνεται FDR (Frequency Domain Reflectometry) sensors ή με αισθητήρες παλμών TDR (Time Domain Reflectometry) sensors

Ηλιακή ακτινοβολία: Η μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται με πυρανόμετρα. Τα πυρανόμετρα μετρούν τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε δυο επιφάνειες, μια μαύρη και μια λευκή, με χρήση θερμοστοιχείων. Η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας που υπολογίζεται με τη μέθοδο αυτή μετριέται σε W/m2

Βαθμονόμηση (Καλιμπράρισμα)

Όλα τα όργανα μέτρησης χρειάζονται συντήρηση. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να καθαρίζεται ο αισθητήρας και να γίνεται βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) χρησιμοποιώντας ειδικά διαλύματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES Χανιά 2014

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

http://el.wikipedia.org/wiki/Μετρήσεις_θρεπτικού_διαλύματος_υδροπονίας