ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Φεβρουαρίου 2015 – Θωμάς Αρμπιλιάς Τεχν. Γεωπονίας

Ο πυρηνοτρήτης (Prays oleae) προσβάλλει τα άνθη, τους καρπούς και τα φύλλα της ελιάς. Συναντάται πιο συχνά σε περιοχές με διαταραγμένη οικολογία, όπου οι φυσικοί του εχθροί έχουν εκλείψει.

Ο κύκλος ζωής του χωρίζεται σε τρείς κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αναπτύσσεται στα άνθη προκαλώντας ελαφριά έως μέτρια προσβολή. Η δεύτερη γενιά αναπτύσσεται στον καρπό, όπου και προκαλεί καρπόπτωση και η τρίτη γενεά αναπτύσσεται στα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς. Οι προνύμφες εισχωρούν στα φύλλα και τρέφονται με το παρέγχυμα και παρουσιάζονται από Μάρτιο έως τις αρχές Μαΐου.

Ο πυρηνοτρήτης μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη σωστή εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών και με εντομοκτόνα που βασίζονται στον εντομοπαθογόνο βάκιλο Bacillus thuringiensis.

http://cropscience.gr/sites/default/files/pictures/7030424.jpg

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bιοκαλλιέργεια Ελιάς Δρ. Ε. Καμπουράκης, Γεωπόνος